Privacy PolicyCapital Support heeft ruime ervaring met vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens. Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid is essentieel voor onze dienstverlening, of het nu uw administratie, uw vermogen of uw persoonsgegevens betreft.

Uw persoonsgegevens worden door Capital Support zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons houden aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Capital Support verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens voor aanvang van en gedurende onze relatie aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld ter voldoening aan de wettelijke “know your customer” verplichting en verplichtingen uit hoofde van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Voor dit doel verwerken wij ook informatie afkomstig van anderen, zoals sociale media, Google of de Kamer van Koophandel.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Rechtsgronden

Volgens de wetgeving mag Capital Support alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

Beveiliging van persoonsgegevens

Capital Support heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Website en Cookies

Capital Support gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Capital Support zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

In bepaalde gevallen kan Capital Support uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

Bewaren van persoonsgegevens

Capital Support bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving dit vereist.

Privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, kunt U uw schriftelijke verzoeken of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Capital Support
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 167100
2500 BS Den Haag

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt bij vragen over het gebruik van uw gegevens desgewenst contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.