Disclaimer

Deze website, www.capitalsupport.nl (hierna te noemen: “website”) is een website van Capital Support B.V. (Capital Support) en is uitsluitend gericht op Nederland. Op het gebruik van deze website is de hiernavolgende disclaimer van toepassing.

Informatie

Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Capital Support geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat de informatie op deze website juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website mag uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid door de bezoeker zelf worden gebruikt.

De op deze website opgenomen informatie is geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor – of verband houdende met – een financiële dienst of financieel product. Capital Support kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in andere jurisdicties dan de Nederlandse. De gebruiker dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen van toepassing zijn bij gebruik van deze website buiten de Nederlandse jurisdictie en zich aan die wetten en regels te houden.

E-mail

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Capital Support en haar groepsmaatschappijen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Capital Support geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van e-mail berichten (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van
berichten (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het betreffende bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van een e-mail bericht bent, verzoekt Capital Support u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Capital Support u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit betreffende bericht (inclusief bijlagen).

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, patenten en intellectuele eigendommen die van toepassing zijn op deze website behoren te allen tijde toe aan Capital Support. Elke vorm van reproductie en gebruik van een kopie van de inhoud van de website voor andere doeleinden dan privégebruik, is strikt verboden.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Capital Support.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Capital Support stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren, maar het goed laten functioneren is afhankelijk van vele factoren, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of naar behoren functioneert. Voorts is Capital Support niet aansprakelijk voor eventuele defecten, virussen en andere onvolkomenheden in de toegang tot of het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op de website van Capital Support en deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.