Bewind, Executele & Levenstestament

Bescherming en afwikkeling conform uw wensen

Algemeen

Bewindvoering en een Levenstestament zijn bijzondere vormen van het beheer, dat gevoerd wordt over vermogensbestanddelen van natuurlijke personen die niet meer, of nog niet in staat zijn dit beheer zelf te voeren. Zowel deskundigheid, professionaliteit, continuïteit àls inlevingsvermogen zijn dan onmisbaar. Datzelfde geldt voor het optreden als executeur testamentair.

De historie van de afdeling ‘Bewind & Executele’ van Capital Support gaat al vele tientallen jaren terug in de tijd; naar de periode dat deze afdeling nog onderdeel was van een gerenommeerde Nederlandse Private Bank. De afdeling bestaat momenteel uit vijf personen; drie accountmanagers en twee administrateurs. Capital Support is lid van de Novex.

Bewindvoering

In onze hoedanigheid van bewindvoerder beschermen wij het vermogen van cliënten tegen ondeskundig of roekeloos beheer. Een bewindvoerder is wettelijk verantwoordelijk voor het deskundig beheren en administreren van het vermogen. Ook wordt ten minste jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd. Een bewindvoerder is belangrijk wanneer u de verantwoordelijkheid en de zorg over uw vermogen niet langer zelf kunt dragen. Of indien u een professionele partij wilt benoemen, die het beheer gaat voeren indien u door een calamiteit wegvalt. In uw testament kunt u ons voor een bepaalde periode of tot een bepaalde leeftijd, benoemen tot bewindvoerder ter bescherming van vermogen dat u nalaat. Ook kunt u dit beschermingsbewind opnemen in een schenkingsakte over door u geschonken vermogen. Mocht er niets geregeld zijn en er toch behoefte zijn aan professioneel beheer, dan kunnen uw naasten ons laten benoemen tot bewindvoerder door de kantonrechter. Als bewindvoerder werken wij nauw samen met de andere adviseurs van onze cliënten.

Het beheer door ons als bewindvoerder kan verschillende vermogensbestanddelen omvatten, zoals geldsaldi, effecten en onroerende zaken. In binnen- en buitenland.

Executele

In de rol van executeur verzorgen wij de afwikkeling van uw nalatenschap conform uw wensen. Wij zijn de neutrale professional die voor een zorgvuldige uitvoering zorgdraagt en verantwoording hierover aflegt aan uw erfgenamen. De benoeming in uw testament van ons tot executeur kan bijvoorbeeld uitkomst bieden als u geen familie meer heeft of als u uw naasten niet met de afwikkeling wilt of kunt belasten. De afwikkeling brengt immers veel werkzaamheden met zich mee en vereist (steeds vaker) expertise op uiteenlopende gebieden. Een andere belangrijke reden om ons te benoemen kan zijn dat er sprake is van verstoorde familieverhoudingen of als u juist wilt voorkomen dat deze bij de afwikkeling van uw nalatenschap ontstaan. Capital Support als neutrale en professionele partij is dan de oplossing. Onze medewerkers hebben vele jaren ervaring in het optreden als executeur en werken in teamverband. Continuïteit en een vier-ogen principe is zo gewaarborgd.

Ook wanneer u zelf tot executeur bent benoemd in een nalatenschap en daarbij ondersteuning wenst, zijn wij u graag van dienst.

Levenstestament

Het Levenstestament is een notariële volmacht waarin de gevolmachtigde gerechtigd wordt om namens de volmachtgever, bepaalde omschreven bevoegdheden uit te oefenen. Anders dan de – oude – algemene volmacht zijn deze bevoegdheden én wensen gedetailleerd beschreven. Door de in het Levenstestament opgenomen volmacht is de gevolmachtigde in staat de vermogensbestanddelen te beheren en persoonlijke instructies na te komen. Deze ‘levens executeur’ legt steeds rekening en verantwoording af. De volmacht is bedoeld voor die omstandigheden waarin de volmachtgever niet meer instaat is zijn/haar beheer zelfstandig te voeren. Zo wordt voorkomen, dat in situaties die vaak al emotioneel zwaar zijn, ook nog het voeren van het beheer van vermogensbestanddelen tot spanningen of conflicten leidt.

Het is verstandig om tijdig een dergelijk Levenstestament op te stellen. En deze ook actueel te houden. Capital Support treedt voor haar relaties als levensexecuteur op. Niet alleen kennen wij de cliënten overwegend goed; ook hebben wij ruime expertise in de diverse aspecten van dit beheer. Als Family Office zijn wij een neutrale partij binnen en buiten de kring van de familie, die zorgt voor continuïteit en deskundigheid.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord.

070 711 23 00